• +90 224 569 80 01
 • Turanköy Mah. Turanköy 3. Sok. C Blok Apt. No:2/A Kestel / BURSA – TÜRKİYE
 • ARTI Tesis İşini

  Bilenler Yapıyor

ARTI GALVANO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ


Artı Galvano Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) ve ilgili tüm mevzuat hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularına atfettiğimiz önem nedeniyle Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. Kanun’da tanımla şekli ile "veri sorumlusu” sıfatıyla bizzat firmamız, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan mevzuat hakkındaki bilgilendirmelerin ardından izah edileceği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Kanun; Kişisel verilerin işlenmesi başta olmak üzere, özel hayatın gizliliği ile birlikte kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere açıklama yapılmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" tarafınızın bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirket veri tabanında kayıtlı veyahut basılı evrak olarak arşivlenmiş olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adayı/stajyer /öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kişi ve kurumlarla paylaşım,

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. 

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla aktarılabilecektir:

 • İşin bir parçası olarak iletişim kurmak,
 • Hizmet şartlarımızdaki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılıp kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçine aktarılabilecektir. Herhangi bir veri kategorisinin yabancı ülkelere aktarılmadığı firmamızca taahhüt edilmiştir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya veri sorumlusunun yetkilendirdiği kişi ya da kuruluşlar tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara ilişkin taleplerinizi, Kişisel Veri Sahipleri olarak işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır. 

İlgili kişi;

 • www.artigalvano.com.tr adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Turanköy Mah. Turanköy 3. Sok. C Blok Apt. No:2/A, 16940 Kestel/Bursa adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
 • www.artigalvano.com.tr adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki "güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@artigalvano.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla info@artigalvano.com.tr başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

Bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Şirkete iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şriketin, işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin firmamızın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. 


Arti Galvano Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi


KVKK Başvuru Formu İndirmek için lütfen burayı tıklayınız (Arti-Galvano-Basvuru-Formu.rtf)
Artı Galvano Yüzey İşlem Kaplama Tesisleri İmalatı Bursa - TURKEY Otomatik Kaplama Tesisleri - Yarı Otomatik Kaplama Tesisleri - Havalandırma Sistemleri - Tesis Aksesuarları
Artı Galvano, yüzey İşlem sektöründe kaplama tesisleri imalatı yapmak amacıyla kurulmuştur
kvkk-aydinlatma-metni-